Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar 2018. gada 25. maija Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvas 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.