Multifizikālo procesu modeļi

Kursa mērķis ir iepazīstināt ar matemātisko modeļu izveidi kompleksu fizikālo procesu aprakstam un attiecīgo matemātiskās fizikas problēmu atrisināšanas metodēm, izmantojot dažādus programmlīdzekļus – gan komerciālas, gan specializētas matemātiskās modelēšanas programmas. Apskatāmo problēmu risinājumam un rezultātiem būtiska ir dažādu fizikālo procesu (šķidrumu plūsmu, siltuma apmaiņas, elektromagnētisko, deformāciju, filtrācijas, fāzu pāreju u.c.) savstarpējā mijiedarbība un vielu raksturlielumu (siltuma un elektrovadītspēja, viskozitāte, u.c.) atkarība no procesa parametru (temperatūra, spiediens u.c.) izmaiņām.

Mācību nodrošinātājs

Mācību veids

Klātienē vai tiešsaistē

Mācību metodes

Tiek izsniegts sertifikāts pēc kursa sekmīgas pabeigšanas

Maksa par mācībām

Mācību valoda

Mērķauditorija

Mērķauditorija pēc HPC zināšanu līmeņa

Nepieciešamās priekšzināšanas

Zinātnes nozare

Tehniskā joma